Regler og retningslinjer

Der er en række regler, dokumenter og serviceniveauer, der knytter sig til arbejdet med spildevandsområdet - se de vigtigste

Planens serviceniveauer

 • I separatkloakerede oplande tilstræbes det, der ikke sker oversvømmelse af terræn hyppigere af hvert 5. år.

 • I fælleskloakerede oplande tilstræbes det, der ikke sker oversvømmelse af terræn hyppigere end hvert 10. år.

Der foretages altid konkrete vurderinger af sikkerheds- og klimafaktorer ud fra den nyeste viden. Serviceniveauet vil være differenceret i forhold til en lokal vurdering af fordele og ulemper af de værdier, der skal beskyttes.

Administrationsgrundlag mv.
Kloakforsyning SK Forsyning
 • Hvis gamle erhvervsområder omdannes

  Hvis en erhvervsejendom, der er tilsluttet det offentlige kloaknet, fx udstykkes eller omdannes til andet formål, skal kloakeringen ofte suppleres med yderligere interne spildevandsanlæg på ejendommen.

  Det er ejeren af ejendommen, der skal sørge for, at få etableret et sådan privat spildevandsanlæg. 
   
  Det private spildevandsanlæg på ejendommen kan efter aftale overdrages til SK Forsyning, hvis ejendommen udstykkes.

  En aftale om at overdrage et private spildevandsanlæg til SK Forsyning skal som udgangspunkt ske, inden etablering af det private spildevandsanlæg på ejendommen begynder.

 • Udtræden for regnvandsdelen

  Forsyningskunder kan udtræde fra pligten til tilslutning af regnvand, når der kan opnås en samlet gevinst for kloakanlægget.

 • Undtagelse fra krav om forbedringer

  "Vejledning om undtagelse af specifikke grupper af ejendomme fra krav om forbedret spildevandsrensning" beskriver hvornår man kan undtage meget ringe boliger for krav om forbedret spildevandsrensning.

Planen giver mulighed for
 • Ekspropriation

  Spildevandsplanen giver mulighed for at ekspropriere. Byrådet kan godkende, at spildevandsforsyningen kan sikre deres kloakanlæg ved ekspropriation. Det kan de, når de arealer, der skal eksproprieres, er optaget i en spildevandsplan.

  Ekspropriation kan gennemføres med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen og gennemføres efter reglerne i Lov om Offentlige Veje. 

Priser og udgifter