Perspektivplan og strategier

Slagelse Kommunes spildevandsplan har en 12 årig planperiode og revideres hvert 4. år

Da det kan være svært for SK Forsyning at planlægge 12 år frem, skal den 12 årige planperiode også ses som en perspektivperiode for SK Forsyning, som helt kort identificerer de projekter der vil være i fokus i den nærmeste fremtid. Endelig planlægger SK Forsyning med et 50-års perspektiv for at sikre den strategiske udbygning hænger sammen.

Perspektivperioden ligger således i årene 2023 – 2030. I denne periode vil der være særligt fokus på at udskifte kloakker i de oplande som har det værst, samt at få taget de miljø- og klima gevinster der måtte være ved at gøre oplandene færdige.

Plan, strategi og økonomi
 • Planer

  Byer

  Der er meget dårlige kloakker i oplandet omkring Klosterbanken. Dette projekt har den højeste prioritet i Slagelse by. Ved udskiftning og separering, kan regnvandet ledes imod øst, og aflaste hele det eksisterende opland for fællesvand. Vores største klimaudfordring vurderes at ligge på strækningen omkring Skidenrenden. Planen vil derfor koncentrere vores indsats på den øverste del, som endnu ikke er separeret, men trænger til renovering. Området ligger omkring Fruegade, Ingemannsvej, men også Slotsalléens Nordlige del kan komme i spil.

  Store dele af Slagelse by er allerede separeret, men de vanskelige / ældste områder er tilbage. Her er det vurderet, at Kalundborgvej, Holmstrupvej og Valbygårdsvej trænger til renovering/udskiftning, men der vil også her kunne opnås betydelige miljø- og klimagevinster ved adskillelse. Ved dette projekt vil hele bydelen samlet set være separatkloakeret.

  I Korsør har analyser vist en større uhensigtsmæssighed ved at store områder med separatkloak samles og løber i en fælles kloak. Der er derfor prioriteret et større projekt på Halsskov-siden, som vil lede spildevandet udenom fælleskloakken. Projektet forbinder bl.a. byens nordlige del med den sydlige ved en større ledning igennem byparken.

  Ved udløbet af perspektivperioden forventes det, at kvarteret øst for Valbyvej i Slagelse skal separatkloakeres.  Kvarteret omhandler ”Trævejene” Elmevej, Lindevej, Akacievej, Platanvej og Kastanjevej.

  Landsbyer

  I de kommende 5 år ligger fokus på etablering og opretning af kloaknet i en række landsbyer. Der er foretaget en sondring imellem egentlige landsbyer og spredt bebyggelse, som er under kategorien åbent land. Denne adskillelse skete allerede under den forrige spildevandsplan i erkendelse af, at det samfundsmæssigt er uhensigtsmæssigt at bruge store summer på meget få ejendomme.

  Samtidig har en lang række landsbyer fortsat ”Hashøj status”. Det vil sige, de er kloakeret ved, at septic og trixtanke er tilsluttet et dræn, som leder spildevandet direkte i recipienten. Disse landsbyers drænledninger er således ophøjet til kloak, men er ofte op til 100 år gamle og trænger til udskiftning. Ved ”rigtig” kloakering vil spildevandet blive renset, og septic og trixtanke kan nedlægges. Under afsnittet ”Landsbyer” er en oversigt over de planlagte opgaver i landsbyerne.

  Klima

  I de seneste 2-3 år er der konstateret en stigende hyppighed i skybrud, som overskrider serviceniveauet for afledning af regnvand fra terræn. Det er sandsynligvis en effekt af de forudsagte klimaforandringer, som viser sig i et øget antal hændelser. Vi skal fremadrettet vænne os til støre antal hændelser, som giver vand på terræn og på kørebanen. I den langsigtede perspektivplan er der lagt vægt på separering og/eller forsinkelse, så der opnås større robusthed overfor de voldsomme hændelser.  Når regn-og spildevand holdes adskilt, er der betydelig mindre risiko for ødelæggelser fra særligt uhygiejnisk spildevand. Den overordnede filosofi i planlægningen er, at kloaknettet separeres, når det gamle net er udtjent. Der kan og vil opstå situationer, hvor særligt bymidterne kun meget vanskeligt kan separeres, eller er alt for omkostningskrævende at separere. Her kan der blive tale om større forsinkelsesvolumen på kloaknettet.

  Det er generelt tanken, at undersøge og afdække de økonomiske konsekvenser og alternativer forud for ethvert kloakprojekt. Der kan være områder, som kan løses blot ved etablering af bassinvolumen og et mindre udbedringsprojekt.

  I den seneste spildevands-planperiode blev projekterne risikovurderet individuelt, så konsekvensen ved en oversvømmelse på en mark, have eller i en landsby ikke blev vægtet lige så højt som en oversvømmelse i et tætbebygget byområde. Denne form for differentiering, skal forhindre at vi anvende store summer til sikring af beskedne værdier.

  Sommerhusområder

  Der er ikke i perspektivperioden prioriteret yderligere sommerhuskloakering.

 • Strategier

  Gennem den seneste spildevandsplanperiode, er der foretaget undersøgelser af status på eksisterende kloakanlæg, som har givet et bedre grundlag for planlægning fremadrettet. Der er bl.a. iværksat et måleprogram, som skal afdække omfanget og størrelsen af overløb fra fælleskloakerede områder. Der er således opsat målestationer 30 steder, på de højest prioriterede overløb, som giver et reelt billede af virkeligheden. Når data er indsamlet i tilstrækkelig grad, kan målerne flyttes og forbedre indsigten i status. Fokus på opsætningen af målerne er på steder, hvor der sker udledning til følsomme recipienter, og hvor der er stor usikkerhed på tidligere beregnede tal.

  Samtidig bruges fortsat store beløb på tv-inspektion af det eksisterende kloaknet.

  I seneste planperiode er det lykkes at udbygge og forbedre de hydrauliske modeller for Korsør og Slagelse. Der er også etableret helt nye modeller for Halsskov og Skælskør, som i de kommende år vil blive forbedret efterhånden som regndata opsamles og sammenholdes med modellen.

  På baggrund af de forbedrede data, har SK forsyning iværksat en strategiplanlægning, som rækker 12 år frem. Dette er betydeligt længere frem end de normale planlægningshorisonter på 4 år. Dette sker til sikring af optimal udnyttelse af den økonomiske ramme ud fra en række kriterier, herunder ledningstilstand, miljøeffekt, økonomi, klimaudfordring, hydraulisk belastning, risiko, tilgængelighed for separering.

  Denne planlægning kan forhindre større fejlinvesteringer, når der inden valg af projektområde, er et fuld billede over den overordnede planlægning. Denne overordnede planlægning har haft særligt fokus på forsyningssikkerhed, idet mange ledninger har passeret udløbsdatoen for deres holdbarhed.

  Der er således udarbejdet strategiplaner for Slagelse, Korsør og Halsskov. Der udarbejdes ikke strategiplaner for andre områder, da disse områders kloaknet er veludbygget og kloakkerne er rimelig stand.

 • Økonomi

  Med undtagelse af færdiggørelsen af Bildsø Strand sommerhuskloakering i 2019 og etablering af "sparebassin" for fælleskloak i Korsør ved Gasværksvej kan anlægsbudgettet i perioden fokuseres på landsbyerne.

  Budgettet er ved seneste regulering fastsat til et niveau på ca. 70 mio. kr. årligt. Reguleringen af anlægsbudgettet for forsyningsselskaberne fastsættes af forsyningssekretariatet, og dette lægger stram styring på udvikling af anlægsaktiviteter.

  Budgettet skal udover ledningsprojekter dække eventuelle akutte anlægsprojekter. Dette kan være projekter efter nedbrud på renseanlæg, nedbrud på pumpestationer og nedbrud på ledningsanlæg.

  Budgettet skal også dække nye tilslutninger, herunder også byggemodninger. I skrivende stund ser byggemodningerne ud til at udgøre en markant stigende andel af budgettet.

  Byggemodningerne har fortrinsret frem for de øvrige projekter og kan risikere at forsinke den fastlagte tidsplan. Omfanget af byggemodninger er ikke muligt at forudse, og de kan opstå med måneds varsel.