Lovgrundlag

I følge miljøbeskyttelseslovens §32 skal kommunen udarbejde en spildevandsplan

En spildevandsplan skal desuden miljøvurderes efter ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer”.

Miljøvurderingen beskriver planens væsentligste indvirkning på miljøet, herunder biologisk mangfoldighed, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab og kulturarv.

Krav, revision og VVM
 • Krav til en spildevandsplan

  Kravene til behandlingen af en spildevandsplan ses i spildevandsbekendtgørelsens kapitel 4.

  Kommunens registrering af oplysninger om spildevandsplanen ses i bekendtgørelsens kapitel 5 og kravet til indholdet i kapitel 3 jf. punkterne herunder:

  1. Hvordan spildevandsplanen forholder sig til kommune- og vandområdeplanen samt til den økonomiske planlægning og til vandløbenes fysiske tilstand.

  2. De eksisterende og planlagte fælles spildevandsanlæg og renseforanstaltninger i kommunen, herunder afgrænsning af de enkelte kloakoplande, kloakeringsområder samt i hvilket omfang den enkelte ejendom er tilsluttet.

  3. Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på, at ophæve tilslutningsretten og -pligten helt eller delvis.

  4. Områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet p,å at give en ejendom tilladelse til direkte tilslutning til spildevandsforsyningsselskabet.

  5. De eksisterende og planlagte projekter til håndtering af tag- og overfladevand.

  6. Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der afledes til nedsivningsanlæg, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske afledning til nedsivningsanlæg.

  7. Eksisterende områder uden for kloakeringsområder, hvor der sker rensning svarende til et bestemt renseniveau, og planlagte områder uden for kloakeringsområder, hvor der skal ske rensning svarende til et bestemt renseniveau.

  8. Hvordan spildevandet i øvrigt bortskaffes i kommunen fx ved sprøjtning.

  9. Hvilket vandområde spildevandet fra de enkelte oplande udledes eller ønskes udledt til, udløbenes placering og de forventede udledte mængder af spildevand.

  10. Hvilke ejendomme, der forventes at skulle afgive areal eller få pålagt servitut ved gennemførelse af projekter i overensstemmelse med spildevandsplanen.

  11. Om forventet gennemførelse i de enkelte kloakeringsområder mv.
   Punkt 4, 5 er ikke aktuelle i Slagelse Kommune. En række af oplysningerne findes i spildevandsplanens kortgrundlag.
 • Revision af en spildevandsplan

  Spildevandsplanen forventes revideret helt eller delvist hver fjerde år året efter kommuneplanen vedtages.

  Planen har desuden med en perspektivperiode på 12 år, som sætter retning for det langsigtede arbejde på spildevandsområdet.

  Spildevandsplanen sætter primært rammen for de kommende års arbejde på spildevandsområdet. Derfor laves der tillæg til spildevandsplanen for de konkrete anlægsprojekter, der gennemføres i perioderne mellem de egentlige revisioner af spildevandsplanen. Når der laves tillæg til planen, inddrages de grundejere der omfattes, direkte i planarbejdet.

 • Spildevandsplanen er miljøvurderet (VVM)

  Der er lavet en miljøvurdering af spildevandsplanen, som redegør for de miljømæssige konsekvenser af planen.

  Forslaget til spildevandsplanen og miljøvurderingen har været offentliggjort i otte uger. I perioden er borgere, myndigheder og interesseorganisationer kommet med kommentarer og indsigelser. Derefter har Byrådet vedtaget spildevandsplanen.

  Spildevandsplanen er Slagelse Kommunes juridiske grundlag for at gennemføre planlagte projekter på spildevandsområdet. Spildevandsplanen revideres næste gang i år 2022.

  Se også en opsummering af lovgrundlaget og de forskellige krav til planens indhold og udformning.