Planens opbygning og fokus

Slagelse Kommunes spildevandsplan har en 12 årig planperiode og revideres hvert 4. år

Spildevandsplanen har fire fokusområder:

 • forsyningssikkerhed
 • vandmiljø og det åbne land
 • kloakering af landsbyer
 • kloakering af sommerhuse

Spildevandsplanen er en sektorplan under kommuneplanen. Ingen af de to planer må stride imod vandområdeplanen.

Planens opbygning
 • Den overordnede rammeplan

  Spildevandsplan 2019 er en overordnet rammeplan for arbejdet med spildevandet i en planperiode på 12 år. Planen revideres hver 4. år jf. miljøloven.

  Rammeplanen beskriver hvor og hvornår, der skal ske noget i et område.

  Efterfølgende udarbejder Slagelse Kommune og SK Forsyning i fællesskab spildevandstillæg i alle de anlægsprojekter, der berører grundejerne direkte.

Tillæg til spildevandsplanen
 • FORSLAG til spildevandstillæg

  Når et forslag til et lokalt spildevandstillæg er lavet, sendes det til de berørte grundejere og samtidig i 8 ugers offentlig høring.

  Ligesom alt andet, Slagelse Kommune har i offentlig høring, annonceres forslag til supplerende tillæg til spildevandsplanen på kommunes hjemmeside.

  Når fristen for kommentarer til en høring udløber, slettes høringen fra siden. Siden viser derfor kun høringer, du aktuelt kan kommentere på.

  Det direkte link til siden med høringer på Slagelse Kommunes hjemmeside er:

 • Spildevandstillæg - gældende

  De lokale tillæg til spildevandsplanen beskriver, hvad der skal ske for et område. 

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at planlagte kloakeringsprojekter i spildevandsplanen kan fremskyndes, udskydes, ændres eller udgå.

  Det kan bl.a. skyldes ændringer i lovgivningen, forsyningens økonomi eller ændrede prioriteringer af anlægsprojekter.

 • Spildevandstillæg laves i tæt samarbejde

  Arbejdet med spildevandstillæg sker i tæt samarbejde mellem grundejere, forsyningsselskabet og kommunen. Samarbejdet skal sikre de bedste og billigste løsninger samtidig med, der skabes ejerskab og forståelse for de løsninger, der vælges.

  Vær opmærksom på, at en spildevandsplan kan ændres fx på grund af ny lovgivning, lokalpolitiske beslutninger, økonomi m.m.

Hvad handler planerne om
 • Hvad er en kommuneplan?

  En kommuneplan fastlægger hovedstrukturen for en kommune og rammer for lokalplanernes indhold.

  • Lokalplaner fastlægger, hvad lokalsamfundenes arealer må bruges til
  • Kommuneplanen beskriver også klimatilpasning, hvor Slagelse Kommune er særligt udfordret i forhold til oversvømmelser
 • Hvad er en vandområdeplan?

  Vandområdeplanerne laves af staten og udgør en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø.

  Planerne skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

 • Hvad er en spildevandsplan?

  Spildevandsplanen fastlægger rammerne for håndteringen af spildevandet i kommunen. Planen indeholder en redegørelse for spildevandsforholdene i:

  • byområder
  • landsbyer
  • sommerhusområder
  • i det åbne land.

  Planen redegør for både nuværende og planlagte ændringer i forholdene for rensning af spildevandet i kommunen. Spildevandsplanen består også af digitale kort. I dem kan man se, hvad der gælder for den enkelte ejendom.

  Udgangspunkt for planen

  Spildevandsplanen tages udgangspunkt i statens vandområdeplaner.

  Den laver ikke en indsats over for spildevand alle de steder, som forudsættes i vandområdeplanen. I stedet prioriterer vi, at opfylde målene for vandløbene ud fra den viden, som vi har om vandløbenes fysiske og biologiske forhold.

Forhold til andre planer
 • Kommuneplanen

  Indsatsen på spildevandsområdet knytter sig til den øvrige planlægning for Slagelse Kommune.

  I kommuneplanen fastlægges hovedstrukturen for hele kommunen og rammer for lokalplanernes indhold. Her er fastlagt, hvad lokalsamfundenes arealer må anvendes til. Kommuneplanen beskriver også klimatilpasning, hvor Slagelse Kommune er særligt udfordret i forhold til oversvømmelser.

  Spildevandsplan er udarbejdet på baggrund af Kommuneplan 2017, der er vedtaget af Slagelse Byråd 18. december 2017.

 • Vandområdeplaner

  Vandområdeplanerne udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, åer og fjorde. Vandområdeplanerne blev offentliggjort 27. juni 2016.