Ordforklaring

Støder du på ukendte ord eller fagudtryk, når du læser i planen, er der hjælp at hente i denne ordforklaring.

Afløbssystem

Et system af kloakledninger (kloakrør), hvori spildevand og regnvand løber (transporteres) igennem frem til rensning eller direkte ud i søer og vandløb.

Afskærende ledningsanlæg

Typisk større ledninger, der afskærer (forhindrer) spildevand i at løbe direkte ud i søer og vandløb. Ledningerne forbinder landsbyerne og enkelte bydele i området med et centralt renseanlæg.

BBR

Bygnings- og Boligregisteret. Et landsdækkende register med ejendomsdata.

Bundfældningstank

En beholder, hvor stoffer synker til bunds og kan tilbageholdes og fjernes. Kaldes i daglig tale ofte for en septiktank, når den ligger på privat ejendom.

Fælleskloak

Enstrenget kloaksystem hvori der løber (transporteres) spilde- og regnvand.

LAR

Forkortelse for Lokal Afledning af Regnvand. Ved brug af LAR-løsninger fx  faskiner, regnbede mv., minimeres mængden af regnvand (overfladevand), der løber i kloakledninger til spildevandsselskabets anlæg.

Nedsivning

Afledning til jorden. Spildevand eller overfladevand siver ned til grundvandet gennem jorden.

Offentlig kloak

En ældre betegnelse for spildevandsselskabets spildevandsanlæg. Spildevandsselskabet er fortsat ejet af det kommunen, og derfor bruges betegnelsen offentlig kloak fortsat i nogle sammenhænge.

Overfladevand 

Overfladevand er regnvand fra tagarealer og befæstede arealer som veje, indkørsler, terrasser, flisebelægninger mv..
Bemærk! Overfladevand opfattes i lovens forstand som spildevand.

Recipient

Den del af naturen (fx vandløb, sø eller hav), hvor renset spildevand, overfladevand eller opspædt spildevand løber til via kloaksystemet.

Regnbetingede udløb

Udløb fra kloaksystemet under regnvejr. Det indeholder både spildevand fra fællessystemet (enstrenget kloaksystem med både regn- og spildevand) via overløbsbygværker og fra separate regnvandssystemer. 

Separatkloak

Kloakeringsprincip, hvor regn- og spildevand løber (transporteres) i hver sin ledning.

Spildevand

I spildevandsplanen skal spildevand forstås som sanitært spildevand (fx afløb fra baderum, toiletter og køkkener samt processpildevand fra virksomheder. Ordet spildevand i spildevandsbekendtgørelsen defineres omvendt mere bredt.

I lovens forstand betragtes overfladevand også som spildevand.

Spildevandskloak

Enstrenget kloaksystem, udelukkende til transport af spildevand.

Spildevandslag

Sammenslutning af to eller flere ejendomme, der i fællesskab ejer, driver og vedligeholder et fællesprivat anlæg. Det kan med fordel gøres formelt med vedtægter og tinglysning på ejendommene.

Stikledning

Ledning, der forbinder det private kloaksystem med hovedledningen i vejen.

Tilslutningsbidrag

Et engangsbeløb grundejeren betaler for få sin ejendom sluttet til spildevandsselskabets spildevandsanlæg (det offentlige kloaksystem).

Vandafledningsbidrag

Et beløb grundejeren løbende betaler til spildevandselskabet. Beløbet beregnes som udgangspunkt på baggrund af vandforbruget på grunden.

Vandafledningsafgift

En afgift alle, der leder spildevand ud til det omgivende miljø, skal betale til staten. Man betaler i forhold til grundens målte vandforbrug og hvor meget rensning spildevandet kræver.

Har grundejeren selv en renseløsning til sit spildevandet, fx et nedsivningsanlæg med udledning til sø eller vandløb, skal grundejeren betale denne statsafgift.

Bliver ejendommen tilsluttet SK Forsynings kloak, betaler grundejeren i stedet et vandafledningsbidrag (se ovenfor).

SK Forsyning overtager vandafledningsafgiften til staten, da det så er dem, der i sidste ende leder det rensede spildevand til det omgivende miljø, fx et vandløb eller havet.