Klimatilpasning

Klimaet ændrer sig, og med det vil havet stige, og der vil komme flere voldsomme regnskyl.

Forandringerne vil sætte regnvandsledninger og kloakker under pres. Temperaturen vil stige, og der vil komme mere nedbør og stigende grundvandsstand. Nedbøren vil være mere ujævnt fordelt med vådere vintre og tørrere somre.

Kapaciteten i vores eksisterende regnvandssystemer er for lille. Slagelse Kommune har med klimatilpasningsplanen taget hul på denne udfordring.

Den grundlæggende vision med klimatilpasningsplanen er at ”få noget ud af udfordringen” og bl.a. betragte overfladevand, som en ressource til at skabe bedre og mere interessante områder med rekreative elementer.

Indsats, udfordring mv.
 • Indsats for klimatilpasning

  Overordnet indsats

  • Håndtering af regnvand på egen grund mod tilbagebetaling af en del af tilslutningsbidraget

  • Arbejde med mindre klimaprojekter jf. klimatilpasningsplanens fokusområder

  • Vand som element i byforskønnelser i byerne

  Håndtering af regnvand på egen grund

  Særligt i landsbyerne får borgerne mulighed for at søge SK Forsyning om lov til at håndtere regnvand på egen grund. Derved kan man få betalt 40 % af tilslutningsbidraget tilbage. Tilslutningsbidraget pr. parcel er 62.226,25 kr. inkl. moms i 2018-priser.

  Ændringer af tilledninger

  Nye tilledninger og forøgelser af eksisterende tilledninger fra bebyggede og befæstede områder - herunder veje til det offentlige kloaksystem - skal som udgangspunkt mindskes 2 l/s/ha. Der gennemføres dog en konkret vurdering i de enkelte tilfælde, afhængig af opland og det vandløb eller den sø som regnvandet ledes til. 

  Begrænsningen er nødvendig for, at SK Forsyning kan overholde miljømyndighedens krav til udledning fra kloaksystemet.

  Mindske risiko for oversvømmelse

  Der arbejdes fortsat med at mindske risikoen for oversvømmelser i flere af de 42 fokusområder, der er en del af Slagelse Kommunes handleplan til klimatilpasningsplanen fra 2014.

 • Udfordringer

  Mere nedbør i fremtiden

  Klimaforandringerne forventes at give øget nedbør, som især vil falde om vinteren. Tal fra FN’s klimapanel forudsiger, at vi frem mod år 2100 kan forvente en stigning på årsbasis på op til 7 %. Klimaændringerne
  forventes også at give større og flere skybrud i sommerhalvåret.

  Kilde: CMIP5 og ENSEMBLES.

  Vandet skal håndteres

  Slagelse Kommune har indtil videre kunnet håndtere skybrud i kommunens byer. Kortlægningsanalysen forud for klimatilpasningsplanen viser dog, at der i fremtiden kan forventes oversvømmelser i visse områder pga. skybrud.

  Det er ikke samfundsøkonomisk rentabelt alene at udbygge kloaksystemerne, så de kan håndtere vandmængderne i ekstreme situationer. Derfor skal der alternative løsninger til.

  I dag er afledning af regnvand tilrettelagt, så vandet hurtigst muligt ledes til kloaksystemet og derfra videre til vandløb, søer og havet.

  Håndtering hvor vandet falder

  Fremover vil det være nødvendigt i højere grad at håndtere vandet, hvor det falder, fx ved nedsivning, fordampning eller midlertidig opmagasinering.

  Med disse tiltag vil vandet kunne håndteres i normale situationer, men der vil stadig være behov for et beredskab ved særligt stort nedbør.

  Byens kloakker er forbundne kar. Tilbageholdes regnvand derfor ét sted, kan det betyde, at risikoen for oversvømmelse og uhygiejniske forhold et andet sted i byen mindskes.

  Det er muligt at anlægge kæmpe rørledninger, der kan klare klimaudfordringen i vores byer. Det vil dog være voldsomt dyrt og fratage os muligheden for at tænke klima og håndtering af regnvand som en del af bybilledet og som en positiv del af byens liv og oplevelser.

  Samarbejde og tilpasning

  Arbejdet med at geare vores omgivelser til at kunne håndtere klimaændringerne kræver handling og samarbejde mellem offentlige og private bygherrer på tværs af faggrænser.

  Det er vigtigt, at fremtidens anlægsprojekter ikke undlader en nødvendig klimatilpasning eller endnu værre forhindrer eller gør det urimeligt meget dyrere at klimatilpasse et område i fremtiden.

  Nedsivning på egen grund

  I store dele af Slagelse er det ikke muligt at få tilladelse til at lave regnvand nedsive på egen grund. Det skyldes, at grundvandsstanden er høj i nogle områder, og at der er en bekymring for, at mere nedsivning i byen kan give fugtigere kældre og mere vand på terræn i fremtiden.

Status nu
 • Status lige nu

  Klimatilpasningsplanen blev vedtaget som retningslinje nr. 4 til Kommuneplan 2017.

  Planen har været med til at

  • skabe overblik over risikoen for oversvømmelser
  • prioritere indsatsen
  • udarbejde retningslinjer for det fremtidige arbejde med klimaudfordringerne

  Kapacitet i i regnvandssystemer

  Kapaciteten i vores eksisterende regnvandssystemer overholder generelt kravene til højst oversvømmelse hvert 5. år for regnvand og hvert 10. år for fællesvand. Det gør de, til trods for at de oprindeligt er anlagt til en hyppighed med oversvømmelse til terræn på hvert andet år.

  Generelt er kloaksystemet dog utilstrækkeligt til at håndtere større skybrud, som vi oplever med stigende hyppighed. Vi forventer fremadrettet at opleve en eller flere 10 års-hændelser hvert år, og kraftigere regnskyl må imødeses.

  Havets vandstand stiger hvert år med ca. ½ cm, og den stigende mængde regnvand kan mærkes i kloaksystemerne, på vejene og på markerne.

  Forebygger til fremtiden

  Allerede i dag tænker vi ekstreme regnvejrs- og stormflodssituationer ind i langt højere grad, når vi bygger nyt.

  Der laves også forebyggende foranstaltninger som fx:

  • Højvandslukker ved Korsør og Skælskør, som sikrer, at åbne kloakudløb ikke er årsag til oversvømmelse fra havet ved stormflod

  • Større regnvandsbassiner på Fodsporet ved Idagårdsvej og på Gammel Stadion til forsinkelse af regnvand ved ekstremt regnvejr
 • Større projekter der er i gang

  Følgende større projekter er i gang, som en del af handleplanen til klimatilpasningsplanen.

  Jernbjerg Å (Skidenrenden) og Lagunen, Slagelse

  Der vil fortsat være fokus på øget volumenkapacitet i Lagunen for at mindske overløb. Yderligere tiltag kan overvejes for at tilbageholde mere suspenderet stof, inden vandet løber til Tude Å.

  Kommer der et naturprojekt i forlængelse af Lagunen, vil SK Forsyning samarbejde om projektet.

  Campus-området, Slagelse

  Campus-området, eller stationsområdet, er et knudepunkt for regnvand, der kommer opstrøms fra byen.

  Håndteres regnvandet ved Campus-projektet innovativt og for en stor del på overfladen, vil det give betydelige synergigevinster for at håndtere regnvand og spildevand opstrøms Campusområdet.

  Forslag til en LAR-løsning omfatter bl.a. afledning via gader og veje til en form for regnvandsskål placeret centralt i midten foran hovedindgangen til stationsbygningen.

  Mindske overløb i Korsør

  Bassin ved Gasværksvej opgraderes teknisk samtidig med en klimatilpasning.

  DSB-projekt

  Håndtering af regnvand fra Slagelse Station ved DSB's opgradering af stationen.

  Tidselbjerget og tilbageholdelse af regnvand

  Tidselbjerget er et byudviklingsprojekt, som omfatter et ca. 40 ha stort område i Slagelses nordlige udkant omkring Valmuevej og Rosenkildevej.

  Det er et sted, som bygger på politikernes visioner om at udvikle en helt ny og ganske særlig bydel, som vi ikke har set før her omkring. I projektet indgår bl.a. tilbageholdelse af regnvand ud fra et rekreativt aspekt.

  Halsskov Erhvervspark

  LAR-løsninger ved udvikling af området.