Forsyningssikkerhed

Vedligeholdelse af kloaknettet skal sikre og bevare det eksisterende anlæg samt en kontinuerlig sikker drift.

Vedligeholdelsen skal svare til borgernes forventning om en problemfri, miljøvenlig håndtering af spildevand og afvanding samt høj hygiejnisk standard.

SK Forsyning har generelt overblik over tilstanden i kloaknettet. Alle ledninger er som udgangspunkt registreret og TV-inspiceret. De tilstræber, at TV-inspektion af de vigtigste ledningsanlæg er højst 10 år gamle.

Typer af kloakering

 • Separatkloakeret. Spildevand løber i én ledning og regnvand i en anden
 • Fælleskloakeret. Regnvand og spildevand løber i samme ledning
 • Spildevandskloakeret. Forsyningsselskabet har en spildevandsledning, men ingen regnvandsledning

Vedligeholdelse af kloaknettet

SK Forsyning har et efterslæb på at vedligeholde kloakker og renseanlæg. Hovedparten af forsyningsselskabets investeringer skal derfor understøtte renovering og forbedring af det eksisterende kloaknet. Forsyningsselskabet forventer, at investeringerne bliver større i kommende planperioder.

De gamle fælleskloakerede områder er mest udfordret. Her er kloakkerne nedslidte og vil typisk ligge højt på listen over behov for at blive renoveret.

I nogle landsbyer eller dele af byer råder SK Forsyning over kloakanlæg, hvor spildevand stadig løber urenset ud i vandløb og hav. I andre områder er rensning af spildevand ikke tidssvarende. Her vil en renovering af kloakkerne give en effekt på miljøet.

Prioritering af vedligeholdelse

Vi prioriterer først at vedligeholde der, hvor der er akut fare for, at kloakkerne bryder sammen. Eller hvor der i dag opleves mange problemer med driften.

Status nu
 • Ledninger

  Inden for det eksisterende kloakerede opland er der i dag 1.427 km ledninger. Heraf er ca. 1.000 km hovedledninger.

  SK Forsyning kender tilstanden af alle hovedledninger. Bi-ledningerne og stikledningerne udgør den resterende del.

  Stikledningers tilstand kendes kun frem til skel/skelbrønd, da ejerskabet ligger hos grundejer. Det forventes dog, at stikledningernes stand svarer til hovedledningernes.

  Skadesindeks for ledningerne

  Ledningernes tilstand registreres efter et skadesindeks mellem 0 og 10, hvor 10 er det dårligste.

  • godt 20 % ligger mellem 8 og 10 med akut behov for at blive renoveret

  • ca. 50 % af ligger imellem 6 og 8 med fokus på, at værdien af ledningerne ikke går tabt

  • 30 % af ligger under 6 med mindre skader, der ikke er forstyrrende for driften

  Alle ledninger er i dag registreret i SK Forsynings kort med angivelse af ledningstyper, størrelse, faldforhold og præcis placering. En del af ledningsnettet er tv-inspiceret, og resultatet er lagt ind i kortdatabasen.

 • Renseanlæg

  I dag har SK Forsyning tre centrale renseanlæg og 20 decentrale renseanlæg, herunder to anlæg på øerne.

  Ny tankegang

  I de seneste mange år har der været en tendens til at nedlægge små renseanlæg og i stedet pumpe spildevand til store centrale renseanlæg. Strategien har typisk bundet i, at man kan rense spildevandet bedre og billigere.

  Anvendelsen af ny teknologi og nye styresystemer udfordrer denne tankegang. Slagelse Kommune vil satse på at

  • optimere mange af de små renseanlæg
  • spare på anlæg og drift af pumpestationer
  • spare på lange afskærende ledningsanlæg, som ville være nødvendige, hvis spildevandet skulle pumpes til centrale renseanlæg


  Ombygningen af Slagelse Renseanlæg blev afsluttet i 2016 og var en af de større investeringer i tilpasning af spildevandssystemet til de nye klimaudfordringer mv.

  Høve og Oreby Renseanlæg blev færdige i 2018, og opfylder hermed de nyeste krav.

Indsats i planperioden
 • Kommunale spildevandsanlæg

  Spildevand defineres bl.a. som regnvand, der afledes fra veje. Slagelse Kommune ejer en del ledningsstrækninger, brønde m.m., som alene er lavet med det formål at bortlede regnvand fra veje. Disse spildevandsanlæg indgår ikke i SK Forsynings strategiplanlægning og har ikke tidligere indgået i kommunens.

  For at spildevandsplanen overholder lovens krav og bliver fyldestgørende, skal oplysninger om regnvandsledninger m.m. indgå i planen. Oplysningerne er i dag meget sparsomme, og der findes ikke en registrering af kommunens ledningsanlæg og deres tilstand - dog er nedløbsriste er registreret.

  En indsats i spildevandsplan 2019 bliver derfor at kortlægge kommunens spildevandsanlæg. Det skal sikres, at anlæggene registreres på kort, og at tilstanden af anlæggene opgøres med skadesindeks.

  Derudover skal der laves en plan og budget for etablering, drift og vedligeholdelse af de kommunale spildevandsanlæg.

 • Nye udstykninger

  Hvis der sker byggemodninger, eller nye virksomheder flytter til Slagelse Kommune, skal SK Forsyning kunne kloakere. Hertil er afsat 10 mio. kr. pr. år.

 • Kloakrenovering og klimatilpasning

  SK Forsyning laver en strategi for at renovere kloakkerne i de større byer og håndtere klimaudfordringen.

  Renoveringen af kloakker i de større byer skal sikre, at de gennemførte løsninger også medvirker til bedre at kunne håndtere regnvand, fx ved separering eller ved at tilbageholde regnvandet lokalt.

  Når SK Forsyning skal etablere nye ledningsanlæg, bliver det også vurderet, om kloakken skal renoveres i samme ombæring, og om der eventuelt skal separatkloakeres.

  Hensyn til andre projekter

  Om nødvendigt fremskynder SK Forsyning projekter i områder, hvor der i forvejen er anlægsprojekter i gang, fx som følge af byfornyelse mv.

  SK Forsyning har store ledningsarbejder i gang i de kommende år, som kan udfordre prioriteringen af anlægsopgaver for spildevand.

  Klimatilpasning udfordrer

  På klimaområdet er udfordringen størst i de centrale dele af Slagelse, Korsør og Skælskør, hvor kloakanlæggene ikke er separeret, og hvor en høj grad af befæstelse giver store mængder regnvand i spildevandssystemet.

  Op til 30 % af vandet ledt til renseanlægget i Korsør er uvedkommende vand fra indtrængende grundvand i utætte kloakledninger.

 • Renseanlæg og pumpestationer

  Vi tager stilling til, hvilke decentrale anlæg vi med fordel kan bevare ved at anvende ny teknologi, og hvilke der eventuelt skal nedlægges til fordel for en mere central model.

  93 mio. kroner afsættes til at optimere kommunens 23 renseanlæg og pumpestationer i planperioden.

 • Tv-inspektion og kloaksanering

  SK Forsyning kortlægger ledningsnettet i planperioden frem til 2030.

  Der inspiceres 100 km hovedledning og strømpefores ca. 10 km hvert år. Det betyder, at SK Forsyning til enhver tid har en film af kloakken, som er højst 10 år gammel.

  I planperioden bruges der ca. 92,5 millioner kroner til tv-inspektion, opfølgende strømpeforing og til at skaffe viden om overløb.