Det åbne land

Slagelse Kommune har vurderet, hvor der er behov for at forbedre spildevandsrensning i det åbne land.

Vurderingen tager udgangspunkt i undersøgelser, der har vist, at urenset spildevand er den primære årsag til manglende målopfyldelse i en række af kommunes vandløb.

Indsats i planperioden
 • Havet

  I vandområdeplanen er der ikke krav om indsatser mod udledning af spildevand til havet fra ejendomme i det åbne land.

 • Søer

  Der ledes ikke længere urenset spildevand til vores søer i Slagelse Kommune.

  Kommunen har givet påbud om at forbedre spildevandsrensning i alt opland til søerne.

 • Vandløb

  Undersøgelse af vandløb

  Slagelse Kommune har i 2016-2017 fået lavet undersøgelser af spildevand i relation til spredt bebyggelse og påvirkning af vandløb i det åbne land.

  Målet er at belyse, om vandløb i områder med rensekrav til enkelte ejendomme er forurenet af spildevand i et omfang, der gør, at målet i vandplanen ikke er opfyldt.

  Det er bl.a. undersøgt:

  • I hvilke udtrækning organisk stof fra spildevand er årsag til manglende målopfyldelse i kommunens vandløb

  • Udledning af spildevand gennem dræn fra repræsentative ejendommes brønde/afløbssystemer er blevet undersøgt og vurderet

  Kort med vandløb  Kortene viser, i hvilke vandløb spildevand kan være årsag til manglende målopfyldelse.

  • Kortene er skabt ud fra viden om mængden af vand og spildevand på givne tidspunkter. Ud fra dette er det beregnet, hvornår et vandløb ville have kritiske overskridelser af spildevand, dvs. lav fortyndingsgrad

  • Kortene siger ikke noget om konkrete udledningsforhold på de enkelte ejendomme. Men udgangspunktet er, at ejendomme med udledning til et vandområde i praksis også belaster vandløbet med spildevand

   Om dette er tilfældet, afklares i sagsbehandling for hver enkelt ejendom, hvor forholdene bliver afdækket

  • Kortene kan vise en teoretisk overskridelse af spildevand, selv om vandområdeplanens kort fortæller, at målopfyldelsen for vandløbet er opfyldt

  Påbud

  Vi giver som udgangspunkt påbud om forbedret spildevandsrensning til alle ejendomme med udledning til røde vandløb på kortet og til alle ejendomme inden for 750 meter på de mest udsatte gule vandløb.

Hvad gælder og udfordring
 • Hvad gælder for mig?

  Påbud

  Vores kortet viser, i hvilke vandløb spildevand kan være årsag til manglende målopfyldelse.

  Oversigtskort for vandløb
   


  Vi giver som udgangspunkt påbud til alle ejendomme med udledning til røde vandløb på kortet og til alle ejendomme inden for 750 meter på de mest udsatte gule vandløb.

  • Ejendomme med udledning til røde vandløb får først påbud

  • Ejendomme med udledning til gule vandløb får påbud sidst

  • Ejendomme med udledning til grønne vandløb vil ikke få påbud. Inden for de grønne vandløb ligger ca. 400 ejendomme. Undersøgelsen viser, at fortyndingen er så stor her, at spildevand ikke kan være årsag til den manglende målopfyldelse.

  • I alle vandløbene kan fx hygiejniske forhold gøre, at der uanset hvad kan være grundlag for påbud


  Kommunen mangler at meddele påbud om forbedret spildevandsrensning til 317 ejendomme i det åbne land for at opfylde vandområdeplanens krav. Påbuddene forventes at blive meddelt i 2019 og 2020.

  Fristerne ved påbud er på tre år. Dvs. den sidste opfyldelse af påbud ventes at ske i 2023, hvis modtageren strækker den så langt, som fristen gør det muligt. Herefter anser kommunen opgaven som afsluttet.

  Hvornår du kan forvente at modtage påbud om forbedret spildevandsrensning, hvis din ejendom ligger i et af oplandene til de angivne vandløb, kan du se herunder.

  Påbud for røde vandløb i 2019

  • Vestermose Å med sidevandløb, 113. stk.
  • Gudum Å, 22 stk.

  Påbud for gule vandløb i 2020

  • Bjerge Å, 31 stk.
  • Lindes Å, 71 stk.
  • Harrested Å med sidevandløb, 80 stk.

  Kort for påbud i det åbne land

  Fosforrensning

  Som følge af undersøgelsens erfaring af, hvad fosfor betyder for kvaliteten i vandløb, vil alle ejendomme også skulle sikre en fosforrensning, når de får påbud om at forbedre rensningen af spildevand.

  De fleste ejendomme vælger typisk at etablere et nedsivningsanlæg, hvor der i forvejen sker en fosforrensning. Vælges der minirenseanlæg, vil ejendommen få en mindre ekstraudgift til fosforrensning.

  Meget ringe bebyggelser

  Ved påbud om at forbedre spildevandsrensning i det åbne land, laves en proportionel vurdering af bygningsværdien i forhold til omkostningen med at etablere en forbedret rensning af spildevandet.

 • Udfordring

  Kommunens vandløb belastes bl.a. af, at der udledes dårligt renset spildevand fra ejendomme i det åbne land til mindre vandløb. Det kan være direkte årsag til, at nogle vandløb ikke kan overholde målsætning for vandløbskvaliteten.

  Konsekvenserne er, at der sker en betydelig tilførsel af organisk stof, ammoniak og fosfor, og at der dannes iltfattige forhold og deraf svovlbrinte.

  Desuden medfører udledningen uhygiejniske og uæstetiske forhold i vandløbene i form af slam, toiletpapir og lignende samt bakterier og vira.