Borgerinddragelse

Kommunikation og inddragelse af borgere

I spildevandsprojekter er der flere parter bl.a.:

 • borgere
 • politiker
 • forsyningsselskaber
 • kommunen.

Alle kan vi have en meget forskellig opfattelse af et spildevandsprojekt og samtidig have en bredere og mere nuanceret opfattelse, der kan gavne et projekt.

Procesvejen viser dialogen med borgerne og tilblivelsen af eventuelle tillæg til spildevandsplanen trin-for-trin; fra prioriteringen af indsatsen i et område til den valgte løsning for området er klar til at blive projekteret og udført.  

Forløb af dialog vist med grafik

Graden af borgerinddragelse, fx antallet af borgermøder og omfanget af dem, er forskellig fra projekt til projekt og afhænger bl.a. af, hvor komplekst projektet er.

Folder om samarbejde og dialog

En samarbejdsmodel for borgerinddragelse i Slagelse Kommune.

Kommunikation
 • Indsats i planperioden

  Borgere og virksomheder i projektområderne har ofte et detaljeret lokalkendskab, som kan være helt centralt for udvikling og sammensætning af nye løsninger.

  I Spildevandsplanen er der lagt vægt på at beskrive den problemstilling, vi vil løse, men ikke selve løsningen. Kommunen og forsyningsselskabet ønsker, at inddrage borgere og virksomheder i udvikling og sammensætning af den bedst egnede løsning.

  • At inddrage borgerne vil forsat være en integreret del af kloakeringsprojekter, når der skal laves en løsning for et område. Den endelig løsningsmodel og udformning af den, vælges i tæt dialog med de berørte borgere og virksomheder i lokalområdet.

  • Der vil fortsat blive lavet kommunikationsplaner og holdt borgermøder i større projekter, fordi det erfaringsmæssigt fungerer godt. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt af afholde flere borgermøder. Det vil altid være en afvejning.

  • I mindre projekter vil inddragelse af borgerne mere have karakter af dialog én til én.

  • Hvor der er behov for det, vil der være løbende information om projektet i anlægsfasen.

  • Erfaringerne fra at det at inddrage borgere og kommunikation bruges til forbedringer, så inddragelse til stadighed er nærværende.
 • Status nu

  I spildevandsprojekter vægter vi tidlig dialog og indledende møder med borgerne for at få kendskab til lokale forhold og mulighed for alternative løsninger. Det efterfølges af information i både anlægs- og afslutningsfasen.

  Generelt er spildevandsprojekter afgrænset til:

  • landsbyer
  • større byer og byggemodninger
  • samt tilslutninger til enkelte bygninger.
 • Større spildevandsprojekter der berører direkte

  Der laves et spildevandstillæg ved alle større anlægsprojekter, der berører borgerne direkte.

  Tillægget beskriver, hvad der skal ske i et område. Arbejdet med tillægget sker i tæt samarbejde mellem borgere, forsyningsselskabet og kommunen. Det skal sikre de bedste og billigste løsninger samtidig med, det skaber giver ejerskab og forståelse for de valgte løsninger.

  SK Forsyning udarbejder kommunikationsplaner til større projekter.

 • Udfordring

  Der er mange forskellige kommunikationskanaler fx Facebook, E-boks eller opslagstavler. De har hver deres fordele og ulemper afhængig af projektet og modtageren. Betydning af kommunikation og information kan være forskellig fra område til område og fra projekt til projekt.

  Hvordan man inddrager borgere og med hvilke kommunikationsform skal derfor overvejes i alle projekter. Det er også vigtigt at ramme det rigtige tidspunkt på den rigtige måde - god timing.

  Det er ikke altid det letteste eller billigste, at inddrage borgere, Derfor er det vigtigt, at kommunen og forsyningsselskabet imellem gør sig klart, hvorfor man inddrager borgerne og hvad man vil have ud af det.

 • I sager med påbud

  I sager med påbud for ejendomme i det åbne land holdes der møder med de enkelte grundejere efter behov. Dialog én til én kræver ofte lidt flere ressourcer, men erfaringsmæssigt giver det en uundværlig forståelse for, hvorfor der er givet et påbud.